Pliura A, Jankauskiene J, Lygis V, Suchockas V, Bajerkevi